Herroepingsrecht

Voor bestellingen via onze webshop heeft u als consument een herroepingsrecht. Op deze pagina zetten we al uw rechten en plichten even op een rijtje. Let op dat het merendeel van onze producten, valt onder de uitzonderingsregeling, waarbij de verzegeling niet mag verbroken zijn of de verpakking ongeopend moet zijn om aanspraak te maken op uw herroepingsrecht. Dit om veiligheids- en hygiënische redenen.


Termijn

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. 


Staat van het product

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onze onderneming geretourneerd worden. 


Procedure

U kunt uw herroeping aanvragen op volgende wijzes:

 1. Via ons online retourformulier
 2. Door het modelformulier herroeping te downloaden en per post te bezorgen
 3. Na telefonisch of mailend contact met onze klantendienst


Terugbetaling

Binnen 14 dagen nadat u een beroep heeft gedaan op uw herroepingsrecht krijgt u de  prijs van het product inclusief de verzendkosten voor het toesturen van het product aan terugbetaald. De terugbetaling kan pas plaatsvinden wanneer het product conform de voorwaarden terug in ons bezit is.


Verzendkosten retourzending

U staat als klant zelf in voor de kosten om uw producten op een veilige manier terug aan ons te bezorgen. Wij raden aan om steeds voor een verzekerde verzending te kiezen indien u een pakjesdienst onder de arm neemt.


Uitzonderingen op het herroepingsrecht


Producten die op maat worden gemaakt

Indien u een product via de webshop heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd (maatwerk), dan kan u geen beroep doen op het herroepingsrecht. Er is bijvoorbeeld sprake van maatwerk indien het product op maat gesneden wordt of indien het product op aanwijzing van de consument bedrukt wordt. 


Prijs afhankelijk van financiële markt

U heeft geen recht op ontbinding bij een overeenkomst waarbij de prijs van de producten of de diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop onze onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen.


Openbare veiling

Bij een overeenkomst die gesloten is tijdens een openbare veiling heeft u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Onder openbare veiling dient te worden verstaan een veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij u als klant persoonlijk aanwezig kan zijn. Bij een veiling die uitsluitend online plaatsvindt geldt de uitzondering niet en heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien er sprake is van een veiling die tegelijk online en in een fysieke omgeving plaatsvindt, dan is er wel sprake van een "openbare veiling" en dan is het herroepingsrecht niet van toepassing.


Levering van diensten

Het herroepingsrecht geldt ook voor de overeenkomst op afstand tot de levering van diensten, tenzij de overeenkomst tot de levering van diensten reeds is nagekomen en:

 • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument
 • de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de verkoper de overeenkomst is nagekomen.

U heeft geen recht op ontbinding bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.


Overige uitzonderingen op het herroepingsrecht

U heeft geen recht op ontbinding bij een consumentenkoop betreffende:

 • geleverde producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals etenswaren met een beperkte houdbaarheidsdatum;
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Bijvoorbeeld bepaalde wijn die voor speculatiedoeleinden wordt gekocht;
 • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties. Losse kranten of tijdschriften zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht, maar dit geldt niet voor abonnementen.